V.I. Skvortsova
Minister of Health of the Russian Federation

P.K. Yablonskiy

Chief Thoracic Surgeon of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation

President of the Russian Association of Thoracic Surgeons

Members of the Local Organizing Committee

R.S. Akchurin

V.V. Bazylev

Yu.V. Belov

L.A. Bockeria

N.A. Bubnova

A.V. Bulynin

A.M. Chernyavskiy

S.L. Dzemeshkevich

S.V. Gauthier

M.L. Gordeev

E.G. Kamkin

G.G. Khubulava

I.V. Korobko

S.A.Kraevoy

V.V. Loktionova

A.S. Matsarin

S.M. Muravyov

E.V. Pankevich

V. D. Parshin

V.G. Pishchik

A.V. Pokrovsky

V.A. Popov

V.N. Poptsov

V.A. Porkhanov

A. Sh. Revishvili

E.V. Rosseykin

V.A. Sarkisova

N.V. Serebrennikova

Yu.A. Schneider

T.V. Semenova

E.V. Shlyakhto

E.G. Sokolovich

G. Yu. Sokurenko

 I.S. Stilidi

T.V. Yakovleva